ZWEI BEGEGNUNGEN - DOUBLE REFLET - Tilman Rösch fotografiert Aix-en-Provence - Gérard Berne photographie à Tübingen
Stadtmuseum
Tübingen
13.9.-16.11.2003
Atelier des Eyguesiers
Aix-en-Provence
16.1.-28.2.2004
TEXT Jörg Becker BILDAUSWAHL
Die Oberfläche der Dinge Gérard Berne
La surface des choses Tilman Rösch